Dalton

Basisschool de Bakelgeert is sinds 2001 een Daltonschool. De Bakelgeert is aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging. Op hun website vindt u meer informatie over Dalton.

Wat is Dalton?

Daltononderwijs is geen methode of systeem, maar een praktisch onderwijsconcept voor basis- en voortgezet onderwijs. Op daltonscholen ligt de focus op vijf kernwaarden: (1) samenwerking, (2) vrijheid en verantwoordelijkheid, (3) effectiviteit, (4) zelfstandigheid en (5) reflectie. Binnen het daltononderwijs wordt gewerkt aan een brede vorming van het kind. Naast de verplichte lesstof is er ruimte voor keuzewerk.

De Bakelgeert is een vitale, lerende organisatie voor teamleden en kinderen, waarin het welbevinden van en het vertrouwen in kinderen, teamleden en ouders de basis vormt voor het optimaal ontwikkelen van ieders talenten.

Dalton is leidend op de Bakelgeert. Vanuit vertrouwen krijgen kinderen de vrijheid om verantwoordelijkheid te leren nemen. Door middel van reflectie en samenwerking ontwikkelen kinderen zich zo effectief mogelijk en groeien ze uit tot moedige mensen die met vertrouwen en zelfstandig in de snel veranderende maatschappij kunnen functioneren. Wij verbeteren en vernieuwen dan ook continu. Alle betrokkenen onderschrijven de visie van de school.

Het team van de Bakelgeert gaat ervan uit en vertrouwt erop dat alle kinderen graag willen leren. Ze hebben hierbij aanmoediging nodig, soms sturing en vooral veel directe feedback. Zowel in hun leeropbrengsten, als in hun persoonlijke ontwikkeling.Om goed te kunnen leren, hebben kinderen autonomie nodig. Daarom is de leerkracht op de Bakelgeert een coach, een begeleider die de kinderen ruimte geeft eigen keuzes te maken, fouten te maken en hen spiegelt wat het gedrag opgeleverd heeft. Kinderen denken zelf na over hoe zij de benodigde doelen willen leren, of zij daarbij hulp nodig hebben van een maatje, van de leerkracht, of dat zij op een andere manier achterhalen hoe zij hun doel gaan bereiken. Daarmee behalen wij als Bakelgeert stevige resultaten, zowel in de tussen- als de eindopbrengsten.Ook voor het werken op de Bakelgeert gelden de uitgangspunten van dalton. Dat betaalt zich uit in een enthousiast team, met hart voor de kinderen en een enorme motivatie om de kinderen de weg te wijzen.

Vijf kernwaarden

Reflectie

Je leert vaak meer van je fouten dan wanneer iets meteen goed gaat. Bij fouten sta je eerder stil: Wat is er gebeurd? Waar ging het mis? Waardoor ging het mis? Uiteraard is het minstens zo belangrijk blij te zijn met en trots op het behaalde resultaat en hier bij stil te staan. Dat geldt voor iedereen, zowel kinderen als volwassenen.Daarom laten wij kinderen regelmatig bekijken welke ontwikkelingslijnen zij zelf laten zien, bevragen wij hen hoe ze aan hun ontwikkelpunten willen werken, geven we feedback en bieden wij hen handreikingen om verder te komen. Dit doen we onder andere door wekelijks met elk kind een gesprekje te voeren. In dit korte gesprekje komt het persoonlijke leerdoel aan de orde, dat gerelateerd kan zijn aan een leervaardigheid, de werkhouding of gedrag.

Verantwoordelijkheid

Wanneer kinderen autonomie ervaren, voelen ze zich verantwoordelijk voor hun eigen leren, bereiken daardoor betere resultaten, zijn actiever betrokken in de les. En niet in de minste plaats voelen zij zich verantwoordelijk voor de sfeer in de groep. Als zij hun werk goed willen kunnen doen, ervaren zij het belang van een veilige en rustige omgeving.Op schoolniveau krijgen kinderen verantwoordelijkheid door vanaf groep 4 deel te kunnen uitmaken van de leerlingenraad.

Effectiviteit

Door kinderen verantwoordelijkheid te geven voor hun taken en gedrag, wordt de effectiviteit van hun leren steeds groter. Ze hoeven niet te wachten tot de uitleg is afgerond, maar kunnen meteen aan de slag als ze dat kunnen. Is een uitleg te moeilijk, dan werken ze zelfstandig aan hun taak (beter nog: hun leerdoel) en wachten ondertussen tot hún uitleg komt. Een weektaak hoeft dan ook niet per se af te zijn. Het gaat erom dat het kind inschat of het doel is bereikt.

Zelfstandigheid

De zelfstandigheid uit zich – zeker bij jongere kinderen – ook in de samenwerking met ouders. Wij vinden zelfstandigheid erg belangrijk. Als ouders voor onze school kiezen, gaan wij ervan uit dat zij dit ook waarderen en stimuleren.

Samenwerking

Kinderen kunnen hulp vragen aan een maatje in het tafelgroepje, of aan een kind waarvan ze weten dat het goed is in het betreffende onderwerp. En als de leerkracht ruimte heeft, is deze ook beschikbaar als hulpbron. Samenwerken mag, maar het hoeft niet altijd. Samen leren werkt vaak goed, samen leer je sneller meer. Je maakt gebruik van elkaars kwaliteiten.