Activiteitenplan MR

161209-mr-bakelgeert


2016-2017 Daltonbasisschool De Bakelgeert

Inleiding

Dit activiteitenplan heeft betrekking op het schooljaar 2016-2017. De inhoud van het activiteitenplan is in september 2016 vastgesteld door de ouder- en personeelsgeleding van de Medezeggenschapsraad van Daltonbasisschool De Bakelgeert te Boxmeer.

Dit activiteitenplan geeft een overzicht van de geplande activiteiten en werkzaamheden, de beoogde inzet van middelen, en zo nodig scholing van de MR-leden.

Hoofdstuk 1. Missie en visie van de MR

Als medezeggenschapsraad, bestaande uit 2 teamleden en 3 ouders, geven wij mede vorm aan het beleid van Daltonbasisschool De Bakelgeert in Boxmeer.

 • Dit doen wij door: de (beleids-)voorstellen van het bestuur/de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht conform onze wettelijke mogelijkheden;
 • met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op onze basisschool beïnvloeden,
 • deel te nemen aan activiteiten die Optimus organiseert om scholen te informeren,
 • vóór elke vergadering met de directie te overleggen over algemene zaken en gebruik maken van de adviserende rol die de MR richting de directie heeft,
 • het geven van gevraagd en ongevraagd advies waardoor invloed uitgeoefend kan worden op schoolbeleid. De MR ontwikkelt niet zelf beleid maar kan wel op genoemde manier met suggesties komen om de directie te vragen op dit punt beleid te ontwikkelen.
 • een controlerende taak uitvoeren betreffende het schoolbeleid,
 • naast het beoordelen van de jaarlijkse verplichte plannen, initiatieven te ondernemen op speerpunten zoals genoemd in hoofdstuk 3.
 • In totaal 7 keer per jaar te vergaderen, waarbij met de MR van De Bonckert en ’t Ogelijn is afgesproken dezelfde vergaderdata als hen aan te houden, zodat ingepland of ad-hoc bij elkaar kan worden aangeschoven. Daarnaast wordt de OR van De Bakelgeert drie keer per jaar uitgenodigd voor overleg.
 • De oudergeleding brengt bij stemming over onderwerpen twee stemmen uit, om evenredigheid te waarborgen binnen de MR.

Hoofdstuk 2. Samenstelling en taakverdeling van de MR

De medezeggenschapsraad is als volgt samengesteld:

Voorzitter: Bram Duffhues, ouder

Secretaris: Henk Coppus, leerkracht

Drie overige leden :

Mark Grievink, ouder

Jos van der Laan, ouder

Leny Kudiwa, leerkracht

Hoofdstuk 3. Thema’s/onderwerpen /prioriteiten van de MR

1. speerpunten:

 • Onderwijskundig beleid en ontwikkelingen (kwaliteitszorg)
 • Procesbewaking samenwerking met Bonckert/Ogelijn
 • Opbrengsten
 • Dalton concept
 • Algemene cultuur
 • Verkeerssituatie
 • Formatie
 • Profilering/communicatie MR

2. planverplichtingen:

 • formatie
 • schoolplan en schoolgids kritisch bekijken
 • begroting
 • jaarverslag maken
 • Risico-inventarisatie en evaluatie
 • vakantierooster

Hoofdstuk 4. Professionalisering/scholing MR

Aan de door Optimus georganiseerde bijeenkomsten  wordt zo mogelijk door een MR-delegatie deelgenomen .

De 3 MR-leden van de oudergeleding zullen deelnemen aan een door Optimus georganiseerde start- en verdiepingscursus op 11 oktober en 14 november 2016.

Hoofdstuk 5. Inzet uren

Vanuit het budget heeft elk personeelslid recht op 60 uur om binnen de normjaartaak te besteden aan MR activiteiten. Daarnaast heeft de secretaris nog recht op 20 uur extra indien de voorzitter geen leerkracht is.

Hoofdstuk 6. Inzet budget

Op de schoolbegroting is €350 per jaar opgenomen. Dit is in de afgelopen jaren toereikend geweest en kan eventueel afwijken van de CAO-PO.

Budgetoverstijgende activiteiten worden voorgelegd aan de directie ter goedkeuring.

Te besteden aan:

 • representatiekosten,
 • secretariaatskosten,
 • daar waar nodig wordt budget ingezet bij de speerpunten genoemd onder 3.
 • teambuildingactiviteiten

Hoofdstuk 7. Jaarplanning

Dit schooljaar staan zeven MR vergaderingen gepland, drie daarvan in combinatie met de OR. In verband met de gewenste intensivering van de samenwerking tussen Bakelgeert en Bonckert/Ogelijn worden de MR-vergaderingen van beide scholen op dezelfde data gepland, zodat ingepland of ad-hoc bij elkaar kan worden aangeschoven.

 1. MR:4 september (bijeenkomst met bestuurder Optimus)
 2. MR: 4 oktober
 3. MR-OR: 23 november
 4. MR: 19 januari
 5. MR-OR: 27 maart
 6. MR: 14 juni
 7. MR-OR: 4 juli

Alle vergaderingen worden gehouden in basisschool De Bakelgeert.

Bij het eerste gedeelte van de vergadering is, indien gewenst, de directeur aanwezig.

Hoofdstuk 8. Contacten

 • Op school liggen de notulen van de MR-vergaderingen bij de secretaris ter inzage voor de ouders.
 • Door middel van de portal lvc/optimus bestaat de mogelijkheid om met andere medezeggenschapsorganen te communiceren.
 • Op de website van de school staan de data vermeld van de openbare MR-vergaderingen,
 • Door middel van het Bakelpraatje (digitale nieuwsbrief) en website kan de MR mededelingen doen die voor ouders bestemd zijn,
 • In het jaarverslag van de MR (1x per jaar) laten we zien wat we gedaan hebben en vooral wat we hebben bereikt. Hiervoor maken we gebruik van de gele brief.

Hoofdstuk 9Verkiezingen MR

Conform artikel 5 van het medezeggenschapsreglement heeft een lid zitting voor een periode van drie jaar. Medio mei 2015 hebben verkiezingen plaatsgevonden. Deze verkiezingen hebben geleid tot een nieuwe samenstelling van de MR.

In 2017 vinden de volgende verkiezingen plaats.

Hoofdstuk 10. Tot slot 

De voltallige MR, personeels- en oudergeleding, heeft dit activiteitenplan op 23 november 2016 vastgesteld.

Boxmeer, 23 november 2016

Voorzitter,

B.A.R. Duffhues

NIEUWS

 • GEPLAATST OP 3 DECEMBERBakelpraatje 5

  Op vrijdag 3 december 2021 is Bakelpraatje nummer 5 verschenen. Heeft u het Bakelpraatje niet […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 3 DECEMBERBurgemeester bezoekt groep 8

  De afgelopen weken heeft groep 8 gewerkt aan het thema ‘Staatsinrichting en de nieuwe gemeente […]

  Lees meer...
 • GEPLAATST OP 2 DECEMBERWel of niet thuisblijven?

  Mag uw kind nu wel of niet naar school als het verkouden is, niest of […]

  Lees meer...

SCHRIJF JE IN VOOR ONZE NIEUWSBRIEF

Wilt u onze nieuwsbrief digitaal ontvangen? Geef dan hieronder uw e-mailadres op.

Daltonbasisschool de Bakelgeert

Stationsweg 40
5831CR
Boxmeer

T: 0485-573386
E: directie.bakelgeert@optimusonderwijs.nl

Daltonbasisschool de Bakelgeert

Stationsweg 40
5831CR Boxmeer
BEL Daltonbasisschool de Bakelgeert MAIL Daltonbasisschool de Bakelgeert

VOLG Daltonbasisschool de Bakelgeert OOK OP SOCIAL MEDIA!

OF DOWNLOAD ONZE APP IN DE APPSTORE / PLAYSTORE